×

1. Een abonnement op een nieuwsbrief wordt onderschreven in één taal, het Nederlands of het Frans, voor een volledig jaar en omvat twintig nummers. Een abonnement start na ontvangst van de betaling van het abonnementsgeld.

2. De nieuwsbrief wordt verstuurd in pdf-formaat naar een e-mailadres op naam van een persoon of bedrijf. Bij een abonnement afgesloten op naam van een bedrijf, wordt de nieuwbrief verstuurd naar het zakelijke e-mailadres van de persoon die de bestelbon ondertekende. Wijzigingen aan lopende abonnementen kunnen enkel per e-mail worden aangevraagd via mail@expertisenews.be.

3. De nieuwsbrieven, website en andere diensten en publicaties uitgegeven door Expertise zijn journalistieke media. Hoewel de redactie zich inspant om juiste informatie te verstrekken, garandeert zij niet dat deze informatie juist is. Expertise BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze eventuele onvolkomenheden.

4. Op alle inhoud van de nieuwsbrieven, website en andere publicaties van Expertise rusten rechten van intellectuele eigendom conform de wet op het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994 en gewijzigd door de wet van 22 mei 2005. De inhoud ervan mag derhalve niet worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, anderszins geëxploiteerd of aan derden worden meegedeeld zonder de voorafgaandelijke, schriftelijke toelating van de uitgever.

5. De persoonsgegevens van klanten worden vertrouwelijk behandeld conform de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De bijgehouden gegevens bestaan uit voornaam, familienaam, bedrijf en zakelijk e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de door Expertise geleverde diensten aan de betrokkenen te kunnen toezenden. De gegevens worden niet meegedeeld aan derden.

6. Op deze algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Geschillen kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te Leuven.

7. Expertise doet haar best haar klanten volledig tevreden te stellen. Mocht u toch een klacht of opmerking hebben, stuur hierover dan een e-mail naar mail@expertisenews.be. Uw klacht zal prioritair worden behandeld.